25 กุมภาพันธ์ "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ"
  • 28 February 2019
  • 1,102
  • 0
 25 กุมภาพันธ์ "วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ"                        กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉ
อ่านต่อ