จส.1 กรุงเทพฯ AM 657 KHz 

 รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1