สถานีวิทยุจส 4 รายงาน:
พิธีเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดย นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
www.jssignalradio.com