มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ

มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ

 โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)

 


 

          หากถามถึงวันแห่งความรัก แทบจะทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือวันวาเลนไทน์ หรือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งก็ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามที่เราเชื่อกันในหลักของศาสนาคริสต์ หากพูดในหลักของศาสนาพุทธเราจะถือว่าวันแห่งความรักคือ "วันมาฆบูชา" 

“มาฆบูชา” ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 3 ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โอวาทปฎิโมกข์" แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

อัน "โอวาทปฎิโมกข์" นี้เอง ที่เป็นหลักธรรมแห่งความรัก และเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรม ปรารถนาดีต่อกัน เว้นจากทุจริต หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั่นเอง

ส่วนคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า 4 “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์

4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

 

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)

https://www.facebook.com/1973292132934418/posts/2203717476558548?sfns=xmwa

ขอบคุณรูปภาพจาก google

www.jssignalradio.com