มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ

มารู้จักวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนากันเถอะ

 โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)

 


 

          หากถามถึงวันแห่งความรัก แทบจะทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคือวันวาเลนไทน์ หรือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งก็ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามที่เราเชื่อกันในหลักของศาสนาคริสต์ หากพูดในหลักของศาสนาพุทธเราจะถือว่าวันแห่งความรักคือ "วันมาฆบูชา" 

“มาฆบูชา” ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 3 ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โอวาทปฎิโมกข์" แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

อัน "โอวาทปฎิโมกข์" นี้เอง ที่เป็นหลักธรรมแห่งความรัก และเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรม ปรารถนาดีต่อกัน เว้นจากทุจริต หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นั่นเอง

ส่วนคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า 4 “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์

4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

 

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

โดย : JS Signal Radio (นางสาวพรศิริ  มาทอง, นางสาวสุชาดา  มุละสิวะ)

https://www.facebook.com/1973292132934418/posts/2203717476558548?sfns=xmwa

ขอบคุณรูปภาพจาก google

www.jssignalradio.com

 

David D Y Choi at 4 May 2019 09:11
David D Y Choi ; who is repairing used rotten bike from recycling lot, to go around, due to income lessness status. ====================== Under the Sky, One should be equal as long as Human Being. Underprivileged social class, Before the birth, even after the death, this underprivileged group should follow the pre-framed given route. Upon realizing that crossing the given route is limited, its trial object would be named as ‘Betrayer’ or targeted as ‘Gov. Sanction’. Extending of this status, urged and resulted let David create hand written images between # 1 and # 58. Still, there, no one, no response, no way to get out, its condition is extended. Its uselessness, barren condition has been extended as usual. David D Y Choi, May 2019 ( e-mail ; dulywork@mailfence.com or cdyera@yandex.com ) Personal URL : http://www.cdyera.wordpress.com ( at URL, on the bottom site, linked images are available )